Pro firmy nabízíme zpracování kompletního účetnictví

Naše služby 

Zpracování účetní osnovy

Vedení účetních knih

Sestavení účetní závěrky

Zpracování daňových přiznání

Vedení knihy pohledávek a závazků

Zpracování účetní osnovy

Účetní poradenství

Evidence pohledávek a závazků

Zpracování daně z přidané hodnoty včetně registrace